Header Ads

Xem tuổi để chọn hướng xây của nhà ( phần 2)

Xem tuổi để chọn hướng xây của nhà ( phần 2)


Nếu bạn là Cấn  trạch: để cửa ỏ phương chính Tây thì con cháu hưng vượng, để cửa ở phương Tây Bắc và Tây Nam thì nhà giàu có.


Trạch Cấn là những người sinh vào các năm:


Nam giới: 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992,2001, 2010...


Nữ giới: 1936, 1945, 1948, 1954, 1957, 1966, 1972, 1981, 1990, 1993, 1999, 2002, 2008, 2011...


Những vị trí sau đặt của chính không tốt như:


Đông Nam: đại hung, Chính Bắc: hung, Chính Nam: hung vừa, Chính Đông: có hung. Phương Đông Bắc bình thường.


Nhưng nhà đã đặt cửa như vậy thì làm thế nào?


Phong thủy học đưa ra cách hoá giải như sau:


* Nếu đặt cửa phương Đông Nam thì cửa bếp lò (nếu là nồi cơm điện thì nơi dòng điện trực tiếp vào nồi, lưu ý: không phải đèn hiệu màu đỏ của nồi) đặt quay về hướng Tây Bắc.


* Nếu cửa phương Chính Bắc thì cửa bếp lò hay nồi cơm điện (nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về hướng Tây Nam.


* Nếu cửa phương Chính Nam thì cửa bếp hay nồi cơm điện (nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về phương Đông Bắc.


* Nếu cửa phương Chính Đông thi cửa bếp lò hay nồi cơm diện (nơi dòng diện trực tiếp vào nồi) đặt quay về Chính Tây.
Sơ đồ mặt bằng ngôi nhà người mệnh hướng Cấn:
Xem thêm: Xem tuổi để chọn hướng xây của nhà ( phần 1)
Nếu bạn là Đoài trạch: để cửa phương Đông Bắc thì gia đạo hưng vượng, làm ăn phát đạt; còn cửa đặt phương Chính Tây và Tây Nam thì phát huy được cái hay, cái vinh quang của tổ nghiệp, của cha ông đời trước.
Trạch Đoài là những người sinh vào các năm:


Nam giới: 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993,2002, 2011...


Nữ giới: 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992,2001, 2010...
Những vị trí sau đặt cửa chính không tốt như:
Chính Đông: đại hung, Chính Nam: hung, Chính Bắc: hung vừa, Đông Nam: có hung. Phương Chính Tây bình thường.
Xem thêm: Tủ bếp Laminate

Nhưng nhà đã đặt cửa như vậy thì làm thế nào?

Phong thủy học đưa ra cách hoá giải như sau:


* Cửa ỏ Chính Đông: thì miệng bếp lò (nếu là nồi cơm điện thì nơi dòng điện trực tiếp vào nồi, lưu ý: không phải đèn hiệu màu đỏ của nồi) đặt quay về hướng Tây Nam.


* Cửa phương Chính Nam: của lò hay nồi cơm điện (nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) cho quay về hướng Tây Bắc.


* Nếu cửa ở phương Chính Bắc, cho cửa lò hay nồi cơm điện (nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về hướng Chính Tây.


* Nếu cửa phương Đông Nam thì cho cửa lò hay nồi cơm điện (nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về hướng Đông Bắc.
Sơ đồ mặt bằng ngôi nhà người mệnh hướng Đoài:


e. Nếu bạn là trạch Chấn: nếu để cửa phương Đông Nam thì sẽ thăng quan tiến chức, có khả năng sinh nhiều con trai; nếu để cửa phương Chính Nam và phương Chính Bắc thì dễ bước lên cao về danh vọng.


Trạch Chấn là người sinh vào các năm:
Nam giới và nữ giới: 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015...
Những vị trí sau đặt cửa chính không tốt như:
Chính Tây: đại hung, Tây Bắc: hung, Tây Nam: hung vừa, Đông Bắc: có hung. Phương Phục vị Chính Đông bình thường.
Nhưng nhà đã đạt cửa như vậy thì làm thế nào?


Phong thủy học đưa ra cách hóa giải như sau:


* Nếu cửa ở phương Chính Tây: thì miệng lò (nếu là nồi cơm điện thì nơi dòng điện trực tiếp vào nồi, lưu ý: không phải là đèn hiệu màu đỏ của nồi) đặt quay về hướng Chính Bắc.


* Nếu cửa ở phương Tây Bắc thì miệng lò (nếu là nồi cơm điện thì nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về hướng Chính Nam.


* Nếu cửa ở phương Tây Nam thì miệng lò hay nồi cơm điện (nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về hướng Chính Đông.


* Nếu cửa ở phương Đông Bắc thi miệng lò hay nồi cơm điện (nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về hướng Đông Nam.


Nguồn:tubeplaminate.xyz
Được tạo bởi Blogger.