Header Ads

Xem tuổi để chọn hướng xây của nhà ( phần 3)

Nếu bạn là trạch Tốn: nếu để cửa phương Chính Đông thì nhà sẽ có văn nhân, con cháu học hành giỏi' thiên về văn học. Nếu để cửa phương Chính Nam và phương Chính Bắc thì giàu sang phú quý.

Xem tuổi để chọn hướng xây của nhà ( phần 3)


Trạch Tốn là những người sinh năm:


Nam giới: 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014...


Nữ giới: 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016...


Những vị trí sau đặt của chính không tốt:


Đông Bắc: đại hung, Tây Nam: hung, Tây Bắc: hung vừa, Chính Tây: có hung. Phương Đông nam bình thường. Nhưng nhà đã đặt cửa như vậy thì làm thê nào? Phong thủy học đưa ra cách hoá giải như sau:


* Nếu nhà cửa Đông Bắc: thì để cửa lò (nếu là nồi cơm điện thì nơi dòng điện trực tiếp vào nồi, chú ý: không phải là đèn đỏ tín hiệu của nồi) đặt quay về phương Chính Nam.


* Nếu nhà cửa Tây Nam: để cửa lò (nếu là nồi cơm điện thì nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về phương Chính Bắc.


* Nếu cửa đặt ở Tây Bắc: thì để cửa lò (nếu là nồi cơm điện thì nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về hướng Đông Nam.


* Nếu nhà đặt cửa ở Chính Tây: thì đặt cửa lò (nếu là nồi cơm điện thì nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) quay về hướng Chính Đông.
Sơ đồ mặt bằng ngôi nhà người mệnh hướng Tốn:

Nếu bạn là trạch Khảm: nếu để cửa phương Chính Nam thì làm ăn phát đạt, của cải nhiều, nếu để cửa phương Chính Đông và phương Đông Nam thì con đàn cháu đống.


Trạch Khảm là những người sinh năm:


Nam giới: 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008, 2017...


Nữ giới: 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013...


Những vị trí sau đặt cửa chính không tốt như:


Tây Nam: đại hung; Đông Bắc: hung; Chính Tây: hung vừa; Tây Bắc: có hung. Phương Chính Bắc bình thường.


Nhưng nhà đã đặt cửa như vậy thì làm thế nào?


Phong thủy học đưa ra cách hóa giải như sau:


* Nếu cửa phương Tây Nam: thì miệng lò (nếu là nồi cơm điện, nơi dòng điện trực tiếp vào nồi, chú ý: không phải là đèn đỏ tín hiệu của nồi) đặt quay về hướng Chính Đông.


* Nếu cửa phương Đông Bắc: thì miệng lò (nếu là nồi cơm điện nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về hướng Đông Nam.


* Nếu cửa phương Chính Tây: thì miệng lò (nếu là nồi cơm điện, nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về hướng Chính Bắc.


* Nếu cửa phương Tây Bắc: thì miệng lò (nếu là nồi cơm điện thì nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về hướng Chính Nam.
Sơ đổ mật bằng ngôi nhà người mệnh hướng Khảm:
Nếu bạn là trạch Ly: nếu để cửa phương Chính Bắc thì tích tụ được tiền tài, nếu để cửa phương Chính Đông và phương Đông Nam thì sẽ có con hiền tài.
Xem thêm: Tủ bếp Laminate
Trạch Ly là người sinh năm:


Nam giới: 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018...


Nữ giới: 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012, 2021...


Những vị trí sau đật cửa chính không tốt như:


Tây Bắc: đại hung, Chính Tây: hung, Đông Bắc: hung vừa, Tây Nam: có hung. Phương Chính Nam bình thường.


Nhưng nhà đã đặt cửa như vậy thì làm thế nào?


Phong thủy học đưa ra cách hóa giải như sau:


* Nếu cửa đặt phương Tây Bắc: thì miệng bếp lò (nếu là nồi cơm điện, nơi dòng điện trực tiếp vào nồi, chú ý: không phải là đèn tín hiệu màu đỏ của nồi) đặt quay về hướng Đông Nam.


* Nếu cửa đặt Chính Tây: thì miệng lò (nếu là nồi cơm điện, nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về hướng Chính Đông.
Xem thêm: Xem tuổi để chọn hướng xây của nhà ( phần 2)
* Nếu cửa đặt phương Đông Bắc: thì miệng lò (nếu là nồi cơm điện nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về hướng Chính Nam.


* Nếu cửa đặt phương Tây Nam: thì miệng lò (nếu là nồi cơm điện nơi dòng điện trực tiếp vào nồi) đặt quay về hướng Chính Bắc.
Nguồn:tubeplaminate.xyz

Được tạo bởi Blogger.